ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไชต์ อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นkkdopa.go.th./images/stories/file/data/IMG_20231107_0002(1).pdf