ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯสายบ้านห้วยโจด หมู่ 5 ต.ลอมคอมอ.พล kkdopa.go.th./images/stories/file/data/อำเภอพล(1).pdf