ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของอำเภออุบลรัตน์ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)kkdopa.go.th./images/stories/file/data/233.pdf