ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ชุมแพkkdopa.go.th./images/stories/file/data/3(51).pdf