ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์กรมการปกครอง ๔.๐  และเครือข่ายสารสนเทศความปลอดภัยสูงกรมการปกครอง ฯ