ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมเเละคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ความเคารพเเละปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม
2. สนับสนุนเเละส่งเสริมการดำเนินการใด ๆ เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
3. ดำรงตนด้วยการมีเกียรติเเละศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ ฯ
4. มุ่งมั่นที่จะสร้างเเละรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
5. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เเจ้งเบาะเเส ฯลฯ สำหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565