ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมารตฐานานขนาดเล็กกองร้อย (อำเภอเขาสวนกวาง)kkdopa.go.th./images/stories/file/data/IMG_20240523_0001(1).pdf