ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลลอมคอม ถึงบ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น kkdopa.go.th./images/stories/file/data/ประกวดราคากลาง อ_พล_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลลอมคอม ถึงบ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า.pdf