ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน