ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 - บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นkkdopa.go.th./images/stories/file/data/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ_หนองเรือ_โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 - บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง.pdf