ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการที่ว่าการอำเภอพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นkkdopa.go.th./images/stories/file/data/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ_พระยืน_โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการที่ว่าการอำเภอพระยืน.pdf