ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม-พนังกั้นน้ำบ้านโต้น บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืนkkdopa.go.th./images/stories/file/data/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ_พระยืน_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม-พนังกั้นน้ำบ้านโต้น.pdf