ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและพัฒนาระบบการจัดลำดับการให้บริการภาครัฐ (QR Q -ing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)