ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯkkdopa.go.th./images/stories/file/data/IMG_20240610_0004.pdf