ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหล่อมณีพัฒนา บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นkkdopa.go.th./images/stories/file/data/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ_บ้านฝาง_โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหล่อมณีพัฒนา บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว.pdf