ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6อำเภอบ้านฝาง  kkdopa.go.th./images/stories/file/data/4(27).pdf