ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2566www.kkdopa.go.th/images/stories/file/data/IMG_20230823_0002.pdf