โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565kkdopa.go.th./images/stories/file/data/18115.pdf