ประชาสัมพันธ์ประกาศข้อมูลสำคัญของการไปประกอบพิธีฮัจย์  ประจำปี  พ.ศ.2562