ข้อมูลการขออนุญาตจัดตั้งสมาคม  จังหวัดขอนแก่น ( ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559)