สถิติข้อมูลจำนวนประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกเป็นรายพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น