สถิติข้อมูลจำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (แยกตามอายุ) จังหวัดขอนแก่น