โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาโพธิ์  ม.2 ต.หนองบัว  อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น