โครงการเปลี่ยนหลังคาศาลาการเปรียญวัดบัวบูระพา  ม.2 ต.กุดน้ำใส  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น