ประกวดราคาก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนกุดเข้ห้วยบง) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น