ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อมก่อสร้างถนน  สำหรับน้ำล้นผ่าน ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขก.