ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเส้นหลังวัดป่าโนนบ่อ ม.12 ต.พระยืน  อ.พระยืน จ.ขก.