ประกาศประกวดราคากลางโครงการขุดลอกหนองทุ่มน้อยสาธารณประโยชน์ ฯ บ้านศรีประทุม ม.11  ต.เขาน้อย  อ.เวียงเก่า  จ.ขก.