ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองลำห้วยหนองเอี่ยน (ห้วยวังแคน) ม.1 บ้านโซ่ง ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขก.