ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยบ้านหนองเอี่ยน (ห้วยวังแคน) บ้านโซ่ง ม.1 ต.ห้วยแก อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น