ราคากลางโครงการขุดลอกหนองแห้วสาธารณะประโยชน์ ม.3  ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย  จ.ขก.