ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฝึกอบรมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลางและระดับสูง ฯ