ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ บ้านหนองกุงใหญ่ ม.4 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น