ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกหนองบัวทอง บ้านหนองบัวทอง ม.8 ต.โนนคอม  อ.ภูผาม่าน  จ.ขก.