ประชาสัมพันธ์ราคาโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น