ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกทุ่งพึงพืด  ม.9  บ้านทุ่งแค  ต.เพ็กใหญ่  อ.พล จ.ขก.