ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  บ้านวังชัย  ม.7 ต.วัชัย  อ.น้ำพอง