ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่าง อ.เมืองขอนแก่น - อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม