ประกาศประกวดราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุม  100  ปี  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น