รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุม อ.น้ำพอง จ.ขก.