ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย - ก่อสร้างอาคารหอประชุมคัดแยกมะม่วง  บ้านหนองเต่า  ม.3  ต.หนองแซง  อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น