ราคาโครงการขุดลอกลำห้วยคลองใน  บ้านอาจสามารถ  ม.9  ต.นาเพียง  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น