ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการประเมินตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ฯ