ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสี - บ้านบึงเรือใหญ่  ม.10 ต.โคกสี  อ.เมืองขอนแก่น