ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล,สายบ้านหนองน้ำเกลี้ยง ม.3 ต.สำราญ - บ้านโนนลาน ต.บ้านค้อ  อ.เมืองขอนแก่น