ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายท่าพระทราย - บ้านดอนธาตุ  ม.11 ต.โคกสี อ.เมือง  จ.ขอนแก่น