ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.3 บ้านหนองบัว  ต.โสกนกเต็นพัฒนา อ.พล จ.ขก.