ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านเพ็กน้อย  ต.โสกนาเต็น อ.พล จ.ขก.