ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทัน - บ้านวังหว้า  อ.บ้านแฮด จ.ขก.