ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลุบคา  ต.โนนศิลา  อ.โนนศิลา  ไปบ้านหัวนากลาง  อ.ชนบท